Odpowiedzialność Cywilna

Prowadzeniu działalności towarzyszy ryzyko wyrządzenia szkody osobom trzecim i koniecznością jej naprawienia.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej chroni przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie lub kontrahentów.

OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ciebie i Twoich pracowników w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub w związku z posiadaniem mienia.

OC obowiązkowe
W Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Wymóg taki stosowany jest przy zawodach wymagających odpowiednich uprawnień, dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością. Warunki tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów.

OC zawodowe dobrowolne
Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykonując jakąkolwiek inną działalność zawarli dobrowolną umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Taką umowę mogą także zawrzeć wszyscy Ci, którzy mają obowiązek posiadania polisy OC. Wówczas umowa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie wówczas, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego. Ubezpieczenie obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego przez Ubezpieczonego w pracy zawodowej.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie aranżacji ubezpieczeń:

  • Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia
  • Odpowiedzialność cywilna - ubezpieczenia obowiązkowe
  • Odpowiedzialność cywilna zawodowa – ubezpieczenie dobrowolne
  • Odpowiedzialność cywilna - ubezpieczenia nadwyżkowe

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz